Beste keus
voor alle
houtprodukte
is hout met het
FSC-keur

Laatste nieuws


FAQ,
veel gestelde vragen over FSC
.


Adressen;

FSC
Wilhelminapark 41
3581 NK Utrecht
FSC NederlandServicelijn VerenigingMilieudefensie
Postbus 19199
1000.GD.AMSTERDAM


Wereld-Natuur-Fonds
Postbus 7
3700 AA ZEIST
www.wnf.nl


Centrum Hout
Westeinde 8
1334 BK Almere-Buiten

 

Naar de site

 "Als kwade machten het
land in handen hebben,
zijn in korte tijd
de bossen verdwenen,
de stroompjes opgedroogd en blijft de bevolking achter in armoede"

(WNF. uit "Naar een houdbare wereld")

 

Heeft u vragen over FSC of de Europese Houtverordening (EU TR)? U kunt voor alle antwoorden contact met ons opnemen. Bel 030-2767220 of stuur uw vraag naar info@fsc.nl. FSC Nederland is er voor alle informatie over FSC en advies rond verkrijgbaarheid, certificering, logogebruik en promotie.


FSC - Forest Stewardship Council

De Forest Stewardship Council bestaat officieel sinds 1991. Na een lange voorbereiding trad de organisatie pas in 1995 echt aktief naar buiten. Zij is een internationale organisatie, opgericht door een aantal mondiaal opererende houthandelaren, internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties en enkele inheemse bevolkingsgroepen. De FSC zetelt in Mexico en is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk.

De Forest Stewardship Council wordt gesteund door bosbouwers en houthandelaren uit 25 landen, diverse overheden. en de internationale natuur- en milieu beweging als Novib, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie en Greenpeace.

FSC heeft als doel wereldwijd de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting.
Om dit doel te bereiken wil FSC het duurzaam* bosbeheer bevorderen. Daartoe heeft de Council 10 principes opgesteld, eisen waaraan een bosbeheerder moet voldoen voordat 'hun' bos het FSC keurmerk krijgt.

Om te beoordelen of deze principes worden opgevolgd worden deze gecertificeerd. De certificering als zodanig wordt gedaan door daartoe gespecialiseerde bedrijven. Naast het certificeren van het bos zal ook het traject van boom via verwerking tot eindprodukt (de zogenaamde chain of custody) moeten worden gecontroleerd. Na goedkeuring geeft het de handelaar/producent het recht op het voeren van het FSC-logo op het hout of op het eind produkt (b.v. parket)


De principes voor duurzaam* bosbeheer volgens FSC -keurmerk zijn:


" 1. Bosbeheer moet alle, in het land van toepassing zijnde wetten respecteren, evenals internationale afspraken en overeenkomsten die het betreffende land heeft ondertekend.

" 2. De eigendoms-, land- en gebruiksrechten van het bos moeten duidelijk zijn vastgelegd en een wettelijke basis hebben.

" 3. De wettelijke rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren om hun gronden en de daarop voorkomende grondstoffen en produkten te beheren en te gebruiken moeten worden erkend en gerespecteerd.

" 4. Bosbeheer moet gericht zijn op het handhaven of -op lange termijn- verbeteren van het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen.

" 5. Bosbeheer moet gericht zijn op het stimuleren van efficiënt gebruik van de verschillende bosprodukten en -diensten om de economische haalbaarheid en een breed scala aan ecologische functies te waarborgen.

" 6. Bosbeheeractiviteiten moeten zo min mogelijk negatieve milieu-effecten teweegbrengen op het gebied van flora, fauna, biodiversiteit, waterhuishouding, bodem, hout en niet -houtprodukten.

" 7. Er moet een duidelijke op schrift gesteld beheersplan bestaan, waarin de doelen van het bosbeheer duidelijk uiteengezet zijn, alsmede de middelen waarmee deze doelen worden bereikt en de wijze waarop veranderende ecologische-, sociale- en economische omstandigheden tegemoet worden getreden.

" 8. Overeenkomstig de schaal en intensiteit van de bosbouwactiviteiten moet van begin tot eind controle plaatsvinden op de conditie van het bos, de oogst van de bosprodukten, beheersactiviteiten en de sociale en economische gevolgen van deze activiteiten.

" 9. Beheersactiviteiten in bossen met een hoge beschermingswaarde moeten de intrinsieke waarde waarborgen of vergroten. Besluitvorming betreffende bossen met een hoge beschermingswaarde moet altijd worden bezien in de context van een voorbewuste benadering.

" 10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen. Plantages moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen.

* Duurzaamheid wordt door FSC uitgedrukt in ecologische, sociaal-economische en bosbouwtechnische criteria.

Inmiddels zijn er in meer dan twintig landen nationale FSC- werkgroepen gevormd. Deze hebben tot doel om de algemene criteria en normen te vertalen op nationaal niveau. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeentelijke- en particulierenorganisaties en bosbeheerders als het Bosschap hebben samen met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de certificeerders SKAL en SGS als adviseurs, zitting in de Nederlandse werkgroep.

Was er begin 1996 nog bijna geen bos ter wereld FSC- gecertificeerd, inmiddels(2014) bedraagt het wereldwijde FSC- areaal meer dan 103 miljoen hectare in 79 landen( van de Nederlandse bossen is op dit moment 150.000 hectare FSC-gecertificeerd. (Dat is 42% van het totaal van 360.000 hectare bos in Nederland. )